100 Bài kệ niệm Phật

Thảo luận trong 'Kiến thức phật học, tủ sách phật giáo'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Phải chăng những vần thơ đơn giản, mộc mạc mà mang đầy thi vị của các bậc cổ nhân, thấm đẫm nỗi lòng thiết tha, khuyên người mau thức tỉnh, quay về vườn tâm thanh tịnh của mình?

  Chắc hẳn rằng những tâm tình đó cũng thể hiện sâu sắc trong những vần thơ của các thi sĩ đương thời, hoặc từ những câu kệ ngập tràn ý nghĩa sâu xa của ai đó có tên tuổi hoặc không có tên tuổi. Đã nhiều lần tôi tìm đọc và cảm kích được giá trị giải thoát và sự hữu ích lớn lao ấy, nên mạo muội tập hợp một số bài có được làm thành một tập thơ, gọi là “ Thi Kệ Niệm Phật”, chỉ mong những ai có hứng thú với thi kệ một cơ hội khám phá những ý đẹp lời hay nơi các vần thơ mà tinh chuyên thực hành.

  01

  Một câu A Di Đà
  Tâm yếu của Phật ta.
  Dọc năm thời thấu suốt
  Ngang tám giáo trùm xa.

  02

  Một câu A Di Đà
  Ý chỉ diệu bao nhiêu?
  Bạn tri âm thường ít
  Kẻ tai gỗ riêng nhiều !

  03

  Một câu A Di Đà
  Đại ý thật phân minh
  Rắn sanh từ cung ảnh
  Thuốc lấy ở kim bình.

  [​IMG]

  04

  Một câu A Di Đà
  Phương tiện cực mầu lạ
  Nhiếp khắp hết căn cơ
  Rẽ thông vào Bát nhã.

  05

  Một câu A Di Đà
  Mở đường lối vãng sanh
  Đó là nhiều phước đức
  Chẳng phải ít căn lành.

  06

  Một Câu A Di Đà
  Khi lâm chung Phật hiện
  Tứ biện khó thân tuyên
  Sáu phương đồng khen ngợi.

  07

  Một câu A Di Đà
  Là thành Phật tiêu chuẩn
  Dùng tâm hạnh niệm Phật
  Chứng vào Vô sanh nhẫn.

  08

  Một câu A Di Đà
  Chứng ba ngôi Bất thối
  Chỉ trong một đời này
  Được bổ lên Phật vị

  09

  Một câu A Di Đà
  Tròn đầy mười thập nguyện
  Đâu phải đức Phổ Hiền
  Dạy lầm cho xong chuyện!

  10

  Một câu A Di Đà
  Xe gác ách trâu trắng
  Chạy lẹ như gió bay
  Bước đi thật bằng vững.

  11

  Một câu A Di Đà
  Là tâm tạng Như Lai
  Ngoài nước đâu có sóng
  Xuyến, vàng vốn chẳng hai!

  12

  Một câu A Di Đà
  Lộ tánh diệu chân như
  Sắc xuân nơi hoa sáng
  Muôn tượng ẩn gương xưa.

  13

  Một câu A Di Đà
  Cảnh thật tướng sạch trong
  Tuyệt bàn, tuyệt suy nghĩ
  Khó nói, khó hình dung.

  14

  Một câu A Di Đà
  Dụng thông tròn pháp giới
  Soi lặng thể toàn chân
  Xen giăng khắp vô ngại.

  15

  Một câu A Di Đà
  Gương Đại Viên trí cảnh
  Thân độ bóng hàm nhau
  Lớp lớp mầu lập lánh.

  16

  Một câu A Di Đà
  Là không Như Lai Tạng
  Vạn pháp dứt hình dung
  Nhất chân tuyệt sắc tướng.

  17

  Một câu A Di Đà
  Tròn đủ Bồ Đề đạo
  Ráng mây đều ở thấp
  Lại không có trời cao.

  18

  Một câu A Di Đà
  Là cảnh Đại tịch diệt
  Muôn niệm trống thanh lương
  Chỉ một vầng minh nguyệt!

  19

  Một câu A Di Đà
  Mở toang cửa bát nhã
  Muôn pháp cõi thập hư
  Một miếng nuốt tả cả.

  20

  Một câu A Di Đà
  Mở cửa nhà đẹp cao
  Gọi các hàng tùng giả
  Mau theo ta đi vào.

  21

  Một câu A Di Đà
  Vào tam muội Bảo vương
  Như đất đều nâng đỡ
  Tợ trời che khắp miền.

  22

  Một câu A Di Đà
  Khiến được Đại tổng trì
  Chuyển hết tất cả vật
  Sử dụng mười hai thì.

  23

  Một câu A Di Đà
  Tánh thể vốn tự không
  Các sao chầu Bắc đẩu
  Muôn nước chảy về Đông.

  24

  Một câu A Di Đà
  Là duyên khởi pháp giới
  Chánh nhân của tịnh nghiệp
  Và chủng tử Bồ đề.

  25

  Một câu A Di Đà
  Như gương chiếu các gương.
  Uyển chuyển ngậm bóng nhau
  Điệp trùng giao chói sáng.

  26

  Một câu A Di Đà
  Như không hợp hư không.
  Tuyệt không chút lằn dấu
  Nhưng vẫn có Tây Đông.

  27

  Một câu A Di Đà
  Là một Đại tạng kinh
  Dọc ngang giao chói sáng
  Tuyệt đối, thể u linh.

  28

  Một câu A Di Đà
  Là một Đại tạng luật.
  Chớp mắt vào tịnh tâm
  Đủ Giới ba la mật.

  29

  Một câu A Di Đà
  Là một Đại tạng luận.
  Đương niệm tâm mở thông
  Ánh huệ tuôn vô tận.

  30

  Một câu A Di Đà
  Là một tạng bí mật.
  Phát nguồn cội thần thông
  Đầy đủ uy lực lớn.

  31

  Một câu A Di Đà
  Gồm toàn cả Đại tạng.
  Giới, định, huệ ánh mầu
  Tuôn ra không hạn lượng!

  32

  Một câu A Di Đà
  Dây gốc vốn là gai.
  Tại sao không thể nhận?
  Nghi là rắn lầm thay!

  33

  Một câu A Di Đà
  Rất ít nghe ít thấy.
  Gương hiện bóng rừng cây
  Trống trời tiếng vang dậy.

  34

  Một câu A Di Đà
  Không thể thí dụ tất!
  Gương xưa nơi đài cao
  Thủy ngân rơi xuống đất.

  35

  Một câu A Di Đà
  Lòng thương xót khổ tân!
  Đẩy thuyền nặng muôn hộc
  Kéo cung mạnh ngàn cân.

  36

  Một câu A Di Đà
  Rõ ràng chính là có.
  Dùng Tứ biện Bát âm
  Khổ lời thương giải tỏa!

  37

  Một câu A Di Đà
  Đích xác chính là không
  Nếu tiêu muôn vật tượng
  Tan vào một lò hồng.

  38

  Một câu A Di Đà
  Cũng không cũng có tướng
  Non sông nơi giấc mộng
  Hoa liễu ở trong gương.
  39

  Một câu A Di Đà
  Chẳng có chẳng hư vô.
  Chạm đến liền lăn chuyển
  Trên nước chiếc hồ lô.

  40

  Một câu A Di Đà
  Là Đệ nhứt nghĩa đế.
  Còn vượt khỏi Bách phi
  Huống rơi vào Tứ cú!

  41

  Một câu A Di Đà
  Mầu tròn Tam đế lý.
  Như ao rất thanh lương
  Tợ lửa to thiêu hủy.

  42

  Một câu A Di Đà
  Chứng được Đại tự tại.
  Hay chuyển thánh siêu phàm
  Dung thông mười giới hải.

  43

  Một câu A Di Đà
  Thưởng kẻ có công hay
  Yến tiệc vua đầy trước
  Châu mái tóc nơi tay.

  44

  Một câu A Di Đà
  Xóm nhân là tốt quí.
  Lựa chỗ ở nương về
  Cây khô không phải quỉ.

  45

  Một câu A Di Đà
  Chẳng khó, nhưng không dễ.
  Được về chín phẩm sen
  Một đời dùng tâm lực.

  46

  Một câu A Di Đà
  Theo đường trở lại nhà.
  Tiếc cho kẻ khờ dại
  Bỏ vàng gánh vỏ gai!

  47

  Một câu A Di Đà
  Vượt ngang thoát Ta bà.
  Người tin không thấu đáo
  Ta biết làm sao mà?

  48

  Một câu A Di Đà
  Là đường tắt về nguồn.
  Những tư lương cần thiết
  Tín, Nguyện, Hạnh gọn suông.

  49

  Một câu A Di Đà
  Cần ở điểm Tin sâu.
  Mầm hoa sen chín phẩm
  Từ tâm đây nhô đầu.

  50

  Một câu A Di Đà
  Cần ở nơi Nguyện thiết
  Lòng về tơ lửa nung
  Mắt thương khóc ra huyết.

  51

  Một câu A Di Đà
  Cần ở chỗ Hạnh chuyên.
  Chỉ nêu cao một niệm
  Dứt sạch cả muôn duyên.

  52

  Một câu A Di Đà
  Thề niệm thành một khối.
  Liều tu mãn kiếp này
  Được làm người nhàn rỗi.

  53

  Một câu A Di Đà
  Nên niệm như thế này.
  Chuỗi lần trăm lẻ tám
  Dây đứt lại đổi dây.

  54

  Một câu A Di Đà
  Chẳng gấp cũng chẳng huỡn.
  Lòng miệng ứng hợp nhau
  Rành rõ mà chuyển niệm.

  55

  Một câu A Di Đà
  Niệm càng nghiều càng hay
  Ví như người học bắn
  Tập lâu thì khéo tay.

  56

  Một câu A Di Đà
  Mật niệm hằng nhiếp tâm.
  Ví như người uống nước
  Nóng lạnh tự biết thầm.

  57

  Một câu A Di Đà
  Như đào giếng lấy nước.
  Lần sâu thấy gần bùn
  Giá hời công kiệm ước.

  58

  Một câu A Di Đà
  Như cọ gỗ lấy lửa
  Gỗ nóng khói phát sanh
  Chớ tạm dừng lần lựa.

  59

  Một câu A Di Đà
  Đem toàn thân đội trải
  Mạng người rất vô thường
  Tháng ngày không trở lại.

  60

  Một câu A Di Đà
  Như cứu lửa cháy đầu
  Giốc mười phần công lực
  Cầu thượng phẩm sen mầu.

  61

  Một câu A Di Đà
  Môn chỉ quán mầu tròn
  Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm
  Không xen tạp nối luôn.

  62

  Một câu A Di Đà
  Lối hiểm đều san bằng
  Thắng về nơi bảo sở
  Không trụ cảnh hóa thành.

  63

  Một câu A Di Đà
  Như ngọc lắng trong nước
  Ngàn muôn tạp niệm rối
  Chẳng dứt tự thành không.

  64

  Một câu A Di Đà
  Ngộ vào đủ công năng
  Kim xí rẽ nước biển
  Bắt thẳng lấy rồng ăn.

  65

  Một câu A Di Đà
  Sạch trần duyên phiền não
  Như sư tử dạo chơi
  Kinh rã bầy chồn cáo!

  66

  Một câu A Di Đà
  Thẳng chắc niệm nơi lòng
  Một phen đạp tận đáy
  Như hương tượng qua sông.

  67

  Một câu A Di Đà
  Cảnh Vô tướng tâm Phật
  Cõi nước đẹp trang nghiêm
  Không phải là ngoại vật.

  68

  Một câu A Di Đà
  Pháp vô vi đại bảo
  Hằng ngày một niệm chuyên
  Gươm linh rời hộp báu.

  69

  Một câu A Di Đà
  Thành vô lậu chân Tăng
  Cây thuốc nơi non Tuyết
  Đường hiểm ngọn minh đăng.

  70

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ Bố thí độ
  Phá toang túi sẻn tham
  Tuôn cho đống châu báu.

  71

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ Trì giới độ
  Nhiếp hết cả sáu căn
  Tròn sạch đủ Tam tụ.

  72

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ nhẫn nhục độ
  Tướng Nhị ngã không còn
  Pháp Vô sanh được ngộ.

  73

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ tinh tấn độ
  Lòng không nhiễm mảy trần
  Bước thẳng lên huyền lộ.

  74

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ thiền độ lý
  Hiện trong các oai nghi
  Cây khô có gì quí?

  75

  Một câu A Di Đà
  Đầy đủ Bát nhã độ
  Cảnh thanh vắng lòng không
  Mây tan vầng nguyệt lộ.

  76

  Một câu A Di Đà
  Tâm lặng tưởng nhớ chuyên
  Tuy chưa lìa Nhẫn độ
  Đã ngồi tọa bảo liên.

  77

  Một câu A Di Đà
  Là một đóa bảo liên
  Lý duy tâm mầu nhiệm
  Pháp hợp lẽ thiên nhiên.

  78

  Một câu A Di Đà
  Là một đoá bảo liên
  Phàm tình không tin tưởng
  Cũng là lẽ tất nhiên.

  79

  Một câu A Di Đà
  Là một đóa bảo liên
  Nếu quyết không tin nhận
  Đáng thương thật kém duyên!

  80

  Một câu A Di Đà
  Là một đóa bảo liên
  Dù cho không tin tưởng
  Cũng đã nhiễm thức điền.

  81

  Một câu A Di Đà
  Sốt sắng gắng hoằng thông
  Nguyện vào Đại bi thất
  Ngồi yên tòa Pháp không.

  82

  Một Câu A Di Đà
  Là kho báu vô tận
  Tám chữ mở toan ra
  Khắp cho không tiếc lẫn.

  83

  Một câu A Di Đà
  Dứt phiền não rộn ràng
  Tâm Phật toàn dung hợp
  Rõ một, rõ trăm ngàn.

  84

  Một câu A Di Đà
  Dứt trừ được định nghiệp
  Nhật rạng phá sương thưa
  Lô hồng tan điểm tuyết.

  85

  Một câu A Di Đà
  Hay tiêu quả báo khổ
  Chuyển thế giới, căn thân
  Tức thô thành tế diệu.

  86

  Một câu A Di Đà
  Chuyển tròn cả ba chướng
  Tức nơi Hoặc, Nghiệp, Khổ
  Trở thành Bí mật tạng.

  .

  87

  Một câu A Di Đà
  Giải tai nạn trái oan
  Quy ngưỡng ánh từ quang
  Thắm nhuầm niềm pháp hỷ.

  88

  Một câu A Di Đà
  Đáp ân nặng chưa tròn
  Cắt đứt Triền miên võng
  Chứng vào Giải thoát môn.

  89

  Một câu A Di Đà
  Hay trống không ác đạo
  Ức muôn đức hồng danh
  Khó nghĩ bàn kỳ ảo!

  90

  Một câu A Di Đà
  Hợp cơ cả trời, người
  Ba căn tánh cao thấp
  Chín phẩm sen rạng ngời!

  91

  Một câu A Di Đà
  Các quả vị tiểu thánh
  Chuyển tâm hẹp gồm đưa
  Hướng về Vô thượng thừa.

  92

  Một câu A Di Đà
  Thật vô ngại siêu nhiên
  Như Văn Thù, Phổ Hiền
  Là cảnh bậc đại nhơn.

  93

  Một câu A Di Đà
  Mầu nhiệm khó nghĩ bàn
  Chỉ có Phật với Phật
  Mới rõ biết tận cùng.

  94

  Một câu A Di Đà
  Chư Tổ đều phụng hành
  Tổ Mã minh viết luận
  Tổ Long Thọ vãng sanh.

  95

  Một câu A Di Đà
  Hợp thời tiết nhân duyên
  Hương lạ hằng thanh thoảng
  Liên xã lập nhiều miền.

  96

  Một câu A Di Đà
  Lợi bậc đại tượng, long
  Như Vĩnh Minh thiền bá
  Cùng trí Giả giáo tông.

  97

  Một câu A Di Đà
  Cảm ứng chớ xem khinh
  Thiếu Khang hiện hóa Phật
  Thiện Đạo phóng quang minh.

  98

  Một câu A Di Đà
  Hóa độ kẻ vô loại
  Hùng Tuấn vào minh ty
  Duy Cung trừ chướng tội.

  99

  Một câu A Di Đà
  Là môn thiền Vô thượng
  Việc lớn một đời xong
  Công tu nhiều kiếp trọn.

  100

  Một câu A Di Đà
  Lý mầu chưa dễ hiểu
  Thoáng chốc trăm kệ xong
  Tam tôn thầm gia bị.

  Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư
  Thích Thiền Tâm dịch
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người