Các bước tụng Chú Đại Bi ngắn gọn, dễ nhớ

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  I. Trước hết bạn nên thanh tịnh nơi thân, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ.

  Bạn chọn một nơi yên tĩnh, quang đãng, sạch sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mãi dễ chịu.
  Bạn có thể đối trước bàn thờ hoặc đối trước ảnh Phật hoặc đối trước tượng Phật…

  [​IMG]

  Một bức ảnh bé có hình Đức Phật cũng đủ rồi.

  II. Đảnh lễ tam bảo, Quán Thế Âm Bồ Tát rồi chúng sanh

  Con xin cung kính đảnh lễ Chư Phật mười phương (1 lạy).
  Con xin cung kính đảnh lễ Pháp mười phương (1 lạy).
  Con xin cung kính đảnh lễ các vị Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cùng Tăng sư và
  các vị theo học đạo Phật (1 lạy).

  Tôi xin cung kính đảnh lễ tất thảy các vị chúng sanh khác (1 lạy) mong các vị cùng tôi tu tập đoạn trừ hết phiền não, khổ đau mà sớm an lạc tự tại.

  Rồi phát nguyện sau đây:

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau biết tất cả pháp.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được mắt trí huệ.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau độ các chúng sanh.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được qua biển khổ.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau được đạo giới định.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con mau về nhà vô vi.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

  Nếu con hướng về nơi non đao, non đao tức thời liền sụp đổ.
  Nếu con hướng về lửa, nước sôi, nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
  Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền mau tự tiêu diệt.
  Nếu con hướng về loài ngạ quỷ, Ngạ quỷ liền được tự no đủ.
  Nếu con hướng về chúng Tu La, Tu la tâm ác tự điều phục.
  Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh tự được trí huệ lớn.
  Kế đến lại xưng niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

  Nam Mô A Di Đà Phật (21 lần).
  Rồi Chú Đại Bi. Khi tụng Chú Đại Bi thì tâm luôn nghĩ về một điều gì đó.
  Có thể là bệnh tật nơi thân mà hình dung đang được chữa bệnh.
  Có thể là khổ nơi những người thân mà hình dung ra đang đọc tụng ngay họ
  Có thể là khởi lòng thương sót những con vật sắp bị đưa đi giết thịt mà hình dung bên cạnh chúng đọc tụng cho chúng nghe.

  Có thể là khởi lòng thương sót chúng sanh đang đọa đày ở các cõi Địa ngục, Ngã quỷ.. mà hình dung với thân trang nghiêm cao lớn với ánh sáng từ bi soi tới thân họ mà đọc tụng Chú Đại Bi để độ thoát họ.

  Có thể thấy cha mẹ, ông bà người thân già yếu mà tụng Chú Đại Bi sống khỏe mạnh, đi nhẹ nhàng .
  Có thể thấy những người thân hay làm những việc bất thiện mà tụng Chú Đại Bi để họ có thể tỉnh ngộ có cơ duyên được học đạo Phật.
  …..
  Các bạn có thể hình dung tới những điều trên hoặc do mong muốn của các bạn. Nhưng chỉ nghĩ về một.
  Duy trừ điều bất thiện Chú Đại Bi là vạn năng, là vi diệu phương tiện giúp các bạn hoàn thành tất cả mọi thứ .
  III. Chú Đại Bi (gồm 84 câu là 84 danh hiệu phật) (không đọc các số thứ tự).

  1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  2. Nam mô a rị da.
  3. Bà lô yết đế thước bát ra da.
  4. Bồ Đề tát đỏa bà da.
  5. Ma ha tát đỏa bà da.
  6. Ma ha ca lô ni ca da.
  7. Án.
  8. Tát bàn ra phạt duệ.
  9. Số đát na đát tỏa.
  10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da.
  11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
  12. Nam mô na ra cẩn trì.
  13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế.
  14. Tát bà a tha đậu du bằng.
  15. A thệ dựng.
  16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa).
  17. Na ma bà dà.
  18. Ma phạt đạt đậu đát điệt tha.
  19. Án, A bà lô hê.
  20. Lô ca đế.
  21. Ca ra đế.
  22. Di hê rị.
  23. Ma ha bồ đề tát đỏa.
  24. Tát bà tát bà.
  25. Ma ra ma ra.
  26. Ma hê ma hê rị đà dựng.
  27. Cu lô cu lô yết mông.
  28. Độ lô độ lô phạt xà da đế.
  29. Ma ha phạt xà da đế.
  30. Đà ra đà ra.
  31. Địa rị ni.
  32. Thất Phật ra da.
  33. Giá ra giá ra.
  34. Mạ mạ phạt ma ra.
  35. Mục đế lệ.
  36. Y hê di hê.
  37. Thất na thất na.
  38. A Ra sâm Phật ra xá lợi.
  39. Phạt sa phạt sâm.
  40. Phật ra xá da.
  41. Hô lô hô lô ma ra.
  42. Hô lô hô lô hê rị.
  43. Ta ra ta ra.
  44. Tất rị tất rị.
  45. Tô rô tô rô.
  46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ.
  47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.
  48. Di đế rị dạ.
  49. Na ra cẩn trì.
  50. Địa rị sắc ni na.
  51. Ba dạ ma na.
  52. Ta bà ha.
  53. Tất đà dạ.
  54. Ta bà ha.
  55. Ma ha tất đà dạ.
  56. Ta bà ha.
  57. Tất đà du nghệ.
  58. Thất bàn ra dạ.
  59. Ta bà ha.
  60. Na ra cẩn trì.
  61. Ta bà ha.
  62. Ma ra na ra .
  63. Ta bà ha.
  64. Tất ra tăng a mục khê da.
  65. Ta bà ha.
  66. Ta bà ma ha a tất đà dạ.
  67. Ta bà ha.
  68. Giả kiết ra a tất đà dạ.
  69. Ta bà ha.
  70. Ba đà ma kiết tất đà dạ.
  71. Ta bà ha.
  72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ.
  73. Ta bà ha.
  74. Ma bà rị thắng yết ra dạ.
  75. Ta bà ha.
  76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
  77. Nam mô a rị da.
  78. Bà lô kiết đế.
  79. Thước bàn ra dạ.
  80. Ta bà ha.
  81. Án, Tất điện đô.
  82. Mạn đà ra.
  83. Bạt đà gia.
  84. Ta bà ha.

  Nam Mô A Di Đà Phật


  Sau khi đọc tụng Chú Đại Bi hãy hồi hướng công đức này dành cho tất cả những chúng sanh khắp các cõi . Mong hết thẩy sớm ngày đoạn thoát vô minh , đạt tới hạnh phúc cuối cùng.
  Tĩnh Tâm​
   
  Phuong Nguyen Do thích bài này.

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người