Edit Tags: Cao ốc ngàn gian, đêm ngủ không quá hai mét, biết đủ mới được vui, người đời ai thấu hiểu?

Multiple tags may be separated by commas.