Edit Tags: Chủ lò mổ ở làng thịt chó sợ giết chó?

Multiple tags may be separated by commas.