Edit Tags: Chúng ta đi chùa để cầu xin hay để tu học theo Phật?

Multiple tags may be separated by commas.