Edit Tags: Có thực là “không biết không có tội”? Phật tổ đã trả lời thế nào?

Multiple tags may be separated by commas.