Edit Tags: Con người giống như một chiếc cốc, chứa quá nhiều thứ xấu thì sao có chỗ cho những điều tốt đẹp?

Multiple tags may be separated by commas.