Edit Tags: Đời người ngắn ngủi, tính toán ganh đua chỉ đánh mất mình

Multiple tags may be separated by commas.