Edit Tags: Dù tu mấy kiếp, Tâm Phật khẩu xà thì vinh hoa phú quý rồi cũng mất, nhớ điều này để giữ phúc báo

Multiple tags may be separated by commas.