Giới thiệu thần chú Đại Bi và nghi thức ngắn gọn để tụng trì

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.
  Được 15 điều lành: 1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 2. Thường sinh vào nước an ổn, 3. Thường gặp vận may, 4. Thường gặp được bạn tốt, 5. Sáu căn đầy đủ, 6. Tâm đạo thuần thục, 7. Không phạm giới cấm, 8. Bà con hòa thuận thương yêu, 9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 11. Có của báu không bị cướp đoạt, 12. Cầu gì đều được toại ý, 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 14. Được gặp Phật nghe pháp, 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

  [​IMG]
  Không bị 15 thứ hoạnh tử: 1. Chết vì đói khát khốn khổ, 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 3. Chết vì oan gia báo thù, 4. Chết vì chiến trận, 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 6.Chết vì rắn độc, bò cạp, 7. Chết trôi, chết cháy, 8. Chết vì bị thuốc độc, 9. Chết vì trùng độc làm hại, 10. Chết vì điên loạn mất trí, 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 12. Chết vì người ác trù ếm, 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 15. Chết vì tự tử.

  Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

  (Phần trích thuật do báo GNO soạn)

  ----------------------------------------------
  [Sau đây là nghi thức ngắn gọn để thọ trì chú Đại Bi dành cho quý vị trì tụng tại gia nếu quý vị không có thời gian để hành trì nghi thức dài như ở các chùa thực hiện. Nghi thức được soạn bởi admin trang Facebook Phật Pháp Quán Thế Âm Bồ Tát dựa trên căn bản hướng dẫn của Quán Thế Âm Bồ Tát được ghi lại trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni.]

  I. Đảnh Lễ Tam Bảo (phần đảnh lễ, hướng về Tam Bảo cần có trước khi vào nghi thức):

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy) o

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam mô Ta Bà Giáo chủ, Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy) o

  Chí Tâm Đảnh Lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy) o

  II. Kỳ nguyện: (hành giả nêu danh tên họ, nơi ở, nguyện xin được thọ trì chú Đại Bi để được tiêu trừ nghiệp chướng, hướng về Phật Pháp, được mãn nguyện mong cầu,... tùy ý mong muốn mà nguyện cầu cho bản thân hoặc cho thân nhân ở phần kỳ nguyện này)

  III. Từ bi quán: (hành giả nên nhắm mắt tĩnh lặng, nghĩ nhớ đến cảnh khổ sở của chúng sanh lặn hụp trong luân hồi, từ đây mà trong thâm tâm khởi niệm từ bi thương sót, và vì thương sót chúng sinh nên trong tâm niệm mong được thọ trì chú Đại Bi. Trong kinh Bồ Tát dạy cần nên phát khởi tâm từ bi với chúng sanh sau đó mới trì tụng thần chú Đại Bi, vì vậy hành giả nên dành ra một khoảng thời gian ngắn tĩnh lặng để thực hiện quán từ bi này.)

  IV. Phát từ bi nguyện (Bồ Tát dạy trong kinh cần nên phát từ bi nguyện trước khi thọ trì chú Đại Bi):

  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con mau biết tất cả pháp.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con sớm được mắt trí huệ.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con mau độ các chúng sanh,
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con sớm được phương tiện khéo.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con mau lên thuyền bát nhã.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con sớm được qua biển khổ,
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con mau được đạo giới định.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con sớm lên non Niết Bàn.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con mau về nhà vô vi.
  Nam mô đại bi Quán Thế Âm,
  nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
  Nếu con hướng về nơi non đao,
  non đao tức thời liền sụp đổ.
  Nếu con hướng về lửa, nước sôi,
  nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.
  Nếu con hướng về cõi địa ngục,
  địa ngục liền mau tự tiêu diệt,
  Nếu con hướng về loài ngạ quỷ.
  ngạ quỷ liền được tự no đủ,
  Nếu con hướng về chúng Tu La,
  Tu la tâm ác tự điều phục,
  Nếu con hướng về các súc sanh,
  súc sanh tự được trí huệ lớn.

  V. Xưng danh hiệu Bồ Tát và Bổn Sư của Bồ Tát (theo như Bồ Tát căn dặn trong kinh, hành giả cần nên thành tâm niệm danh hiệu Ngài và Đức Bổn Sư của Ngài):

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (ít nhất 21 lần)
  Nam Mô A Di Đà Phật (ít nhất 21 lần)

  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  VI. Trì tụng chú Đại Bi (chú Đại Bi theo kinh ghi thì nên trì tụng ít nhất mỗi ngày đêm là 5 lần [5 biến chú], vì vậy phần VI này hành giả nên trì tụng lặp lại ít nhất 5 lần. Nếu có thể thì trì nhiều hơn như 21 hoặc 108 lần.
  Thiên thủ thiên nhãn vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
  1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  2. Nam mô a rị da
  3. Bà lô yết đế thước bát ra da
  4. Bồ Đề tát đỏa bà da
  5. Ma ha tát đỏa bà da
  6. Ma ha ca lô ni ca da
  7. Án
  8. Tát bàn ra phạt duệ
  9. Số đát na đát tỏa
  10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
  11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  12.Nam mô na ra cẩn trì
  13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
  14.Tát bà a tha đậu du bằng
  15.A thệ dựng
  16.Tát bà tát đa
  17.Na ma bà dà
  18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
  19.Án. A bà lô hê
  20.Lô ca đế
  21.Ca ra đế
  22.Di hê rị
  23.Ma ha bồ đề tát đỏa
  24.Tát bà tát bà
  25.Ma ra ma ra
  26.Ma hê ma hê rị đà dựng
  27.Cu lô cu lô yết mông
  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  29.Ma ha phạt xà da đế
  30.Đà ra đà ra
  31.Địa rị ni
  32.Thất Phật ra da
  33.Giá ra giá ra
  34.Mạ mạ phạt ma ra
  35.Mục đế lệ
  36.Y hê di hê
  37.Thất na thất na
  38 A Ra sâm Phật ra xá rị
  39.Phạt sa phạt sâm
  40.Phật ra xá da
  41.Hô lô hô lô ma ra
  42.Hô lô hô lô hê rị
  43.Ta ra ta ra
  44.Tất rị tất rị
  45.Tô rô tô rô
  46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
  47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
  48.Di đế rị dạ
  49.Na ra cẩn trì
  50.Địa rị sắc ni na
  51.Ba dạ ma na
  52.Ta bà ha
  53.Tất đà dạ
  54.Ta bà ha
  55.Ma ha tất đà dạ
  56.Ta bà ha
  57.Tất đà du nghệ
  58.Thất bàn ra dạ
  59.Ta bà ha
  60.Na ra cẩn trì
  61.Ta bà ha
  62.Ma ra na ra
  63.Ta bà ha
  64.Tất ra tăng a mục khê da
  65.Ta bà ha
  66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
  67.Ta bà ha
  68.Giả kiết ra a tất đà dạ
  69.Ta bà ha
  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  71.Ta bà ha
  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  73.Ta bà ha
  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  75.Ta bà ha
  76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
  77.Nam mô a rị da
  78.Bà lô kiết đế
  79.Thước bàn ra dạ
  80.Ta bà ha
  81.Án. Tất điện đô
  82.Mạn đa ra
  83.Bạt đà giạ
  84.Ta bà ha.

  VII. Phục nguyện: (hành giả niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm 3 lần, sau đó nêu danh tên họ, nơi ở, nguyện hồi hướng công đức vừa trì tụng chú Đại Bi để được tiêu trừ nghiệp chướng, hướng về Phật Pháp, được mãn nguyện mong cầu,... tùy ý mong muốn mà nguyện cầu cho bản thân hoặc cho thân nhân ở phần phục nguyện này)

  VIII. Tự Quy Y & Hồi hướng:

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (lạy)
  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (lạy)
  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (lạy)

  Nguyện đem công đức này,
  Hướng về khắp tất cả,
  Đệ tử và chúng sanh,
  Đều trọn thành Phật đạo. (3 lạy)
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật... (lạy)
  Nam Mô A Di Đà Phật... (lạy)
  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát... (lạy)

  -------------------------------

  Chúc tất cả hành trì thần chú Đại Bi được viên mãn nhiều sự lợi ích trên con đường Phật Pháp an lành, giải thoát. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát...
  Sưu tầm​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người