Khi Chết Chúng Ta Có Thể Mang Theo Được Gì?

Thảo luận trong 'Ăn chay niệm phật'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Người chân chánh phát tâm niệm Phật, trong thời đại loạn động này, nhất định phải nhận thức rõ ràng. Nhà Phật thường nói: “Mọi thứ đều không thể mang theo, duy chỉ có nghiệp theo ta mà thôi”. Chúng ta phải suy ngẫm, hiểu rõ câu này. Sau đó mới biết làm thế nào để dụng công, làm cách nào để tu trì.

  Phàm những thứ không mang theo được, quyết định không để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, quyết định phải tranh thủ từng giây, từng phút, nhất quyết không để thời gian trôi qua một cách lãng phí.

  Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo. Đây là việc thiện nhỏ của thế gian! Chư Phật Như Lai còn kỳ vọng ở chúng ta đạt điều thiện lớn, đó là thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật, thành Bồ Tát nhất định phải thâm tín Tịnh Độ, niệm Phật vãng sanh.

  Làm thế nào mới đạt đến chỗ “Lão Thật”? Nhất định phải “buông xả vạn duyên”. Trong mọi thời, mọi nơi, mọi cảnh, duy trì chân thành, thanh tịnh, từ bi của mình. Câu “A Di Đà Phật” hãy thời thời khắc khắc giữ mãi trong tâm.
  Gặp chúng sanh nào hữu duyên, chúng ta hãy chân thành, cung kính, hoan hỷ đem pháp môn này giới thiệu cho họ, khuyên mời và khuyến khích họ tu. Đây chính là chân thật cúng dường. Trong tất cả cúng dường, cúng dường pháp là tối thắng.

  Có như thế mới tương ứng với bổn nguyện của đức Phật A Di Đà, với chư Phật Như Lai. Phải tu học như vậy thì thời gian trong một ngày của chúng ta mới không bị luống qua. Trong một ngày đó thân tâm của chúng ta chắc chắn được thanh tịnh, pháp hỷ sung mãn và được cảm ứng đạo giao với chư Phật, Bồ Tát.
  Hòa Thượng Tịnh Không
  Tinh tam
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. halantrang83
  This message by halantrang83 has been removed from public view. Deleted by admin, 11/7/19.
  18/1/18 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người