Edit Tags: Làm người, cảnh giới cao nhất, kỳ thực là 2 chữ “giả khờ”

Multiple tags may be separated by commas.