Edit Tags: Một người nếu ôm giữ lòng cảm ân, người đó sẽ có được mọi thứ

Multiple tags may be separated by commas.