Nghi thức cúng cầu an đầu năm

Thảo luận trong 'Kiến thức phật học, tủ sách phật giáo'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Ấn hành Tết Bính Thân 2016, Phật Lịch 2560 - Việt Lịch 4895, Tỳ kheo Thích Nhật Tân soạn
  NIỆM HƯƠNG

  [​IMG]

  Nguyện đem lòng thành kính

  Gởi theo Pháp mây hương

  Ngát tỏa khắp mười phương

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Thề trọn đời giữ đạo

  Theo tự tánh làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm Bồ đề kiên cố

  Xa bể khổ nguồn mê

  Chóng quay về bờ Giác.

  KỲ NGUYỆN

  Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật tiền, chân thành thiết lễ Cúng Hội Cầu An Đầu Năm, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường Thập phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ:

  Pháp âm phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, phước duyên tăng trưởng, hạnh nguyện viên dung.

  Ngưỡng nguyện, thượng chúc: Phật nhựt tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, Quốc thái Dân an.

  Phổ nguyện:

  Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bá gia bá tánh, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia đình hưng thạnh, bửu quyến đoàn viên, sao xấu sao khắc tiêu trừ, đại hạn tiểu hạn tiêu vong, Bồ Đề tâm tăng trưởng, Đạo nghiệp viên thành.

  Âm siêu dương thới, pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, giai cộng thành Phật Đạo.

  Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo.

  TÁN PHẬT

  Ðấng Pháp Vương vô thượng

  Ba cõi chẳng ai bằng

  Thầy dạy khắp trời người

  Cha lành chung bốn loài

  Quy y tròn một niệm

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ

  Xưng dương cùng tán thán

  Ức kiếp không cùng tận.

  Phật, chúng sinh tánh thường rỗng lặng

  Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn

  Lưới đế châu ví Đạo tràng

  Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời

  Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

  Cúi đầu xin đảnh lễ quy y.

  ĐẢNH LỄ

  Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

  TÁN LƯ HƯƠNG

  Lư hương vừa nhóm Chiên đàn

  Khắp xông pháp giới muôn ngàn cõi xa

  Lòng con kính ngưỡng thiết tha

  Ngưỡng mong Chư Phật thương mà chứng minh.

  Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

  CHÚ ĐẠI BI

  Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Thiên thủ, thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

  Nam mô hắc ra, đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

  Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.

  Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, đồ lô đồ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô rô hô rô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha, Ta bà ma ha, a tất đà dạ, Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ gia. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bàn ra da dạ ta bà ha.

  Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.(3 lần)

  NIỆM DANH HIỆU PHẬT

  Đại Từ Đại Bi thương chúng sinh

  Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài

  Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

  Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.

  Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo (3 lần)

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

  Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

  Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

  Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật (3 lần)

  Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần)

  Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

  Sám Hội Cầu An Đầu Năm

  Đầu năm Cúng Hội Cầu An

  Nguyện cho Quốc thái Dân an mọi nhà

  Nhân sinh yên ổn hoan ca

  Xã hội tốt đẹp kết hoa tình người

  Đi đâu cũng thấy vui tươi

  Đến đâu cũng thấy nụ cười hỷ hoan

  Hòa trong năm mới điểm son

  Hoa khoe sắc thắm lá non đơm chồi

  Làm lành phước đức lên ngôi

  Lánh dữ nghiệp ác xa rời trần lao

  Tu tập hướng thượng vươn cao

  Sống đời phụng sự biết bao thanh nhàn

  Nguyện cầu năm mới bình an

  Mười phương Chư Phật ban ân độ trì

  Nhiệm mầu giáo pháp từ bi

  Đạo Vàng tỏa rạng đường đi nẻo về

  Khơi nguồn mạng mạch Tào Khê

  Chảy vào nhân thế đề huề muôn nơi

  Dong thuyền Bát Nhã ra khơi

  Cứu nhân độ thế chơi vơi đọa đày

  Biết cầm đuốc tuệ trên tay

  Soi đường chỉ lối đêm ngày mà đi

  Đèn tâm tuyệt diệu vô nghì

  Đâu còn lặn hụp sầu bi khổ nàn

  Tâm an thế giới được an

  Tâm bình nhân thế reo vang Đạo Mầu

  Xiển dương Pháp Phật thẩm sâu

  Rộng ra bốn biển năm châu hành trì

  Thấm nhuần đạo lý huyền vi

  Mang tâm nguyện lực từ bi cứu đời

  Trần sa phiền trược buông trôi

  Khổ đau hệ lụy hết rồi thở than

  Người người thân thiện bình an

  Nhà nhà vui sống nhẹ nhàng thảnh thơi

  Trẻ em khôn lớn vui chơi

  Người lớn bớt khổ tuổi đời thêm cao

  Không còn ưu não trăng sao

  Năm xấu tháng hạn đi vào chỗ không

  Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông

  Mùa nào cũng tốt đẹp trong bốn mùa

  Ưu Đàm bát ngát thơm hoa

  Tặng cho pháp giới Bửu Tòa Diệu Liên

  Hồi hướng khắp chốn mọi miền

  Tân Xuân Vạn Hạnh an nhiên thời thời

  Cam lồ thắm gội nơi nơi

  Đạo Thiêng vĩnh trụ muôn đời Lạc Bang.
  MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH

  Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

  Xá Lợi Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

  Xá Lợi Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề Tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.

  Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

  Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:

  Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

  TIÊU TAI KIẾT TƯỜNG THẦN CHÚ

  Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẫm, a bát ra để hạ đa xá, ta nẵng nẫm, đát điệt tha, án khư khư, khư hê khư hê, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắt sá để sắt sá, sắt trí rị, sắt trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca, thất dị duệ, ta phạ ha. (3 lần)

  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Đêm ngày sáu thời đều an lành
  Tất cả các thời đều an lành
  Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ

  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Đêm ngày sáu thời đều an lành
  Tất cả các thời đều an lành
  Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ

  Nguyện ngày an lành đêm an lành
  Đêm ngày sáu thời đều an lành
  Tất cả các thời đều an lành
  Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

  Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)

  HỒI HƯỚNG

  Cúng Hội Cầu An công đức thù thắng hạnh

  Vô biên thắng phước giai hồi hướng

  Phổ nguyện Pháp giới chư chúng sinh

  Tốc vãng vô lượng quang Phật sát

  Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

  Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

  Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

  Thế thế thường hành Bồ Tát đạo

  Nguyện sinh Tây phương Tịnh độ trung

  Cửu phẩm Liên hoa vi Phụ Mẫu

  Hoa khai kiến Phật ngộ Vô Sinh

  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ

  Nguyện dĩ thử công đức

  Phổ cập ư nhứt thiết

  Ngã đẳng dữ chúng sinh

  Giai cộng thành Phật Đạo.

  PHỤC NGUYỆN

  Đầu năm mới đến, nghinh tiếp Tân Xuân, đệ tử chúng con một dạ chí thành, thiết lễ Cúng Hội Cầu An Năm Mới. Ngưỡng nguyện mười phương Chư Phật, Chư Bồ Tát Thánh Hiền, minh chứng hộ trì:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh, tứ Chúng mãi thuận hòa, Phật huệ chiếu sáng ngời, mưa Pháp nhuần thắm gội, Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống an lạc, vui hưởng cảnh thái bình, phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm, kiết tường như ý.

  Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

  TAM TỰ QUY

  Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sinh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy)

  Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 lạy)

  Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại. (1 lạy)
  Theo Vườn hoa Phật Giáo​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người