Nghi Thức Niệm Phật Hằng Ngày

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  PHIÊN BẢN VIỆT VĂN

  [​IMG]

  Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

  1. ĐẢNH LỄ

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

  2. TÁN PHẬT

  A Di Ðà Phật thân sắc vàng
  Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
  Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
  Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

  Trong hào quang hóa vô số Phật
  Vô số Bồ tát hiện ở trong
  Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
  Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

  Quy mạng lễ A Di Ðà Phật
  Ở phương Tây thế giới an lành
  Con nay xin phát nguyện vãng sanh
  Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

  Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

  3. NIỆM PHẬT

  Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)
  Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

  4. SÁM HỐI

  Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
  Đều do vô thủy tham sân si
  Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
  Hết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)

  5. PHÁT NGUYỆN

  Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương
  Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
  Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
  Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

  6. TAM TỰ QUY Y

  Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

  Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

  Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau.(1 lạy)

  7. HỒI HƯỚNG

  Nguyện đem công đức này
  Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
  Trên đền bốn ân nặng
  Dưới cứu khổ ba đường

  Nếu có ai thấy nghe
  Đều phát lòng bồ đề
  Hết một báo thân này
  Đồng sanh cõi Cực Lạc

  [​IMG]
  PHIÊN BẢN HÁN VĂN

  1. ĐẢNH LỄ

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

  Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

  2. TÁN PHẬT

  A Di Đà Phật thân kim sắc
  Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
  Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
  Hám mục trừng thanh tứ đại hải

  Quang trung hóa Phật vô số ức
  Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên
  Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
  Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

  Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc
  Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
  Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh
  Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

  Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

  3. NIỆM PHẬT

  Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)
  Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
  Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

  4. SÁM HỐI

  Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp
  Giai do vô thủy tham sân si
  Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
  Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (3 lần)

  5. PHÁT NGUYỆN

  Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
  Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
  Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

  6. TAM TỰ QUY Y

  Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.(1 lạy)

  Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.(1 lạy)

  Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.(1 lạy)

  7. HỒI HƯỚNG

  Nguyện dĩ thử công đức
  Trang nghiêm Phật Tịnh độ
  Thượng báo tứ trọng ân
  Hạ tế tam đồ khổ

  Nhược hữu kiến văn giả
  Tức phát Bồ đề tâm
  Tận thử nhứt báo thân
  Đồng sanh Cực Lạc quốc.
   
  Last edited: 8/5/15

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người