Edit Tags: Nhân sinh có ‘thước’, làm người có ‘độ’, mọi sự nên để tùy duyên

Multiple tags may be separated by commas.