Edit Tags: Phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó

Multiple tags may be separated by commas.