Edit Tags: Phận làm con không tròn chữ hiếu, sống trên đời còn ý nghĩa gì đâu?

Multiple tags may be separated by commas.