Pháp Tu Lạy Sám Hối 35 Đức Phật và 7 Đức Phật Dược Sư (để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước

Thảo luận trong 'Kiến thức phật học, tủ sách phật giáo'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  [Nghi thức này rất có lợi ích, sẽ giúp hành giả tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức, được mau chóng qua khỏi các nạn tai, mãn các nguyện cầu, mong tất cả mọi người có thể tinh tấn hành trì. Thực hiện nghi thức sau trước bàn thờ Phật hoặc có thể quán tưởng đang ở trước bàn thờ Phật mà hành nghi thức. Mỗi câu niệm Phật thì lạy một lạy, các phần còn lại thì thành tâm tụng đọc. Các phần trong ngoặc dùng để ghi chú, không đọc tụng.]

  [​IMG]

  Nam Mô Tất Cả Chư Phật Tôn Pháp Thánh Hiền Tăng Trong Khắp Cả 3 Đời 10 Phương Cùng Tận Cõi Hư Không.

  Nhất Tâm Đảnh Lễ (đọc câu này trước mỗi câu niệm danh hiệu Phật bên dưới đây):

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thích Ca Mâu Ni Phật
  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Kim Cang Bất Hoại Phật
  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Quang Phật
  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Long Chủng Tôn Vương Phật
  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Quân Phật
  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tinh Tấn Hỷ Phật
  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Hỏa Phật
  8.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Quang Phật
  9.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bất Không Kiến Phật
  10.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Phật
  11.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Phật
  12.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dõng Thí Phật
  13.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Phật
  14.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Thí Phật
  15.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thủy Thiên Phật
  16.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiên Thủy Thiên Phật
  17.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hiền Cát Tường Phật
  18.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Chiên Ðàn Cát Tường Phật
  19.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Lượng Oai Đức Phật
  20.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Quang Đức Hoa Phật
  21.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Cát Tường Phật
  22.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Na La Diên Cát Tường Phật
  23.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Hoa Cát Tường Phật
  24.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thanh Tịnh Quang Du Hí Thần Thông Phật
  25.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật
  26.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Tài Cát Tường Phật
  27.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Niệm Cát Tường Phật
  28.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật
  29.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Đế Thắng Tràng Vương Phật
  30.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Du Bộ Công Ðức Phật
  31.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Ðấu Chiến Thắng Phật
  32.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dũng Kiện Cát Tường Phật
  33.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Phổ Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật
  34.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật
  35.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Tu Di Sơn Vương Vương Phật
  Nhất Tâm Đảnh Lễ (đọc câu này trước mỗi câu niệm danh hiệu Phật bên dưới đây):

  1.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Phật
  2.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Bảo Nguyệt Liên Hoa Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Phật
  3.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Cấu Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Phật
  4.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Phật
  5.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Lôi Âm Phật
  6.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Phật
  7.Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

  Tất cả thế giới Chư Phật Thế Tôn hy hữu như vậy thường tại ở đời. Chư Thế Tôn ấy nên thương nhớ con. Hoặc con ở đời này hoặc con ở đời trước từ đời vô thỉ sanh tử đến nay đã tạo những tội: hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ ; hoặc vật của tháp, hoặc vật của Tăng, vật tứ phương Tăng, hoặc tự mình lấy; hoặc bảo người lấy, thấy lấy tùy hỉ; năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, thấy làm tùy hỉ; những tội đã làm, hoặc có che giấu, đáng đọa địa ngục, ngạ quỉ súc sanh, các ác đạo khác biên địa hạ tiện và kẻ ác kiến, bao nhiêu những tội đã làm như vậy nay đều sám hối.

  Nay Chư Phật Thế Tôn xin chứng biết con nên ghi nhớ con, con lại ở trước Chư Phật Thế Tôn mà thưa lời như vầy: hoặc con ở đời này hoặc con ở đời khác từng làm bố thí hoặc giữ tịnh giới nhẫn đến thí cho súc sanh thiếu đói chừng một vắt cơm, hoặc tu tịnh có những thiện căn, thành tựu chúng sanh có những thiện căn, tu hành Bồ Đề có những thiện căn và trí vô thượng có những thiện căn, tất cả hội họp so đếm tính lường thảy đều hồi hướng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, như Chư Thế Tôn quá khứ vị lai và Phật hiện tại hồi hướng như vậy.

  Các tội đều sám hối
  Các phước đều tùy hỷ
  Và công đức Chư Phật
  Nguyện thành trí vô thượng
  Khứ, lai, hiện tại, Phật
  Tối thắng trong chúng sanh
  Biển vô lượng công đức
  Nay con quy mạng lễ.

  Một là lễ kính Chư Phật
  Hai là xưng tán Như Lai
  Ba là rộng tu cúng dường
  Bốn là sám hối nghiệp chướng
  Năm là tùy hỷ công đức
  Sáu là thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân
  Bảy là thỉnh Phật ở lâu nơi đời
  Tám là thường theo Phật học
  Chính là tùy thuận chúng sanh
  Mười là khắp đều hối hướng.

  [Hết nghi thức thì hành giả cầu nguyện, hồi hướng tùy ý. Sau đó lạy Phật lui ra.]

  **************************

  Chúc tất cả tinh tấn thực hành nghi thức được nhiều an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật...

  Tĩnh Tâm để sống mãi
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người