Edit Tags: Phật dạy: Người làm việc thiện, ông Trời nhất định sẽ ban cho những thứ tốt nhất

Multiple tags may be separated by commas.