Phát Nguyện vãng sinh và hồi hướng có rất nhiều linh ứng

Thảo luận trong 'Sám Hối'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  Yếu chỉ của môn Tịnh Độ là Tín, Nguyện, Hạnh. Muốn vào cửa pháp này, trước tiên hành giả phải tin cõi Cực Lạc có thật, và đức A Di Đà luôn luôn hộ niệm, sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào quy kính, niệm hồng danh kêu gọi đến Ngài. Lòng tin như thế gọi là Tín.

  Sau khi đã có lòng tin, hành giả phải phát tâm chơn thiết cầu thoát ly cõi Ta Bà đầy khổ lụy chướng duyên, mong muốn sanh về miền Cực Lạc an vui, sự thanh tịnh trang nghiêm vô lượng, để tu tiến hoàn thành mục đích tự độ độ tha. Đó gọi là Nguyện.

  Ngẫu Ích đại sư, một bậc tôn túc về Tịnh Độ đã dạy: “Được vãng sanh cùng chăng toàn do Tín, Nguyện có hay không, phẩm vị thấp cao, đều bởi hành trì sâu hoặc cạn.”

  Từ trước đến giờ có rất nhiều người tu Tịnh độ nhờ bài phát Nguyện và Hồi hướng này mà được rất nhiều điều lợi ích và cảm ứng. Có vị đang lúc đọc nguyện văn này, bỗng thấy các tướng lành; có vị trong giấc mơ thấy Phật A Di Đà phóng quang chiếu soi. Những sự cảm ứng như thế rất nhiều, không thể thuật ra hết

  [​IMG]

  Phát nguyện vãng sinh hàng ngày buổi sáng.

  Con nguyện lâm chung không chướng ngại.
  A-di-đà đến rước từ xa.
  Quán-Âm cam lồ rưới nơi đầu.
  Thế Chí kim đài trao đỡ gót.
  Trong một sát na lìa ngũ trược.
  Khoảng tay co duỗi đến Liên Trì.
  Khi hoa sen nở thấy Từ Tôn
  Nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ.
  Nghe xong liền ngộ Vô Sanh Nhẫn.
  Không rời An Dưỡng lại Ta-bà.
  Khéo đem phương tiện lợi quần sanh
  Hay lấy trần lao làm Phật sự.
  Con nguyện như thế Phật chứng tri
  Kết cuộc về sau được thành tựu.

  Hồi hướng Công đức hàng ngày trước khi đi ngủ hoặc sau khi làm được việc công đức gì.

  Nguyện đem công đức này,
  Trang nghiêm Phật Tịnh-độ.
  Trên đền bốn ơn nặng,
  Dưới cứu khổ tam đồ
  Nếu có kẻ thấy nghe
  Đều phát lòng Bồ-đề
  Hết một báo thân này
  Đồng sanh nước Cực-lạc.

  Các bạn có thể Phát nguyện và hồi hướng nhiều lần trong ngày.
  Tĩnh Tâm Để Sống Mãi​
   

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. halantrang83
  This message by halantrang83 has been removed from public view. Deleted by admin, 11/7/19.
  19/1/18 Show

Chia sẻ bài viết đến mọi người