Edit Tags: Phật nói: Trên đời điều gì là tồn tại mãi mãi, điều gì là 'tan thành mây khói' theo thời gian

Multiple tags may be separated by commas.