Edit Tags: Tâm rộng bao nhiêu, niềm vui nhiều bấy nhiêu, bao dung càng nhiều, có được càng nhiều…

Multiple tags may be separated by commas.