Edit Tags: Thành bại một đời người chủ yếu là do tĩnh khí quyết định

Multiple tags may be separated by commas.