TRÌ NIỆM THẦN CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG CÁCH (2)

Thảo luận trong 'Lời phật dạy'

Tags: Add Tags
 1. admin

  admin Administrator Staff Member

  B. Nghi thức hành lễ trì niệm chú đại bi: (xem phần 1 tại đây)

  Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc hành thiền tu tập của mình hằng ngày, vào buổi sáng hoặc buổi tối hoặc cả sáng lẫn tối. Đức Phật dạy rằng mỗi người nên hành thiền ngày hai buổi, buổi sáng sớm lúc mới rạng đông và buổi hoàng hôn lúc ngày chuyển qua đêm, còn nữa đêm thì nên thức dậy để đọc kinh. Đó là thời khóa biểu lý tưởng cho người tu tập, tuy nhiên nếu ta không có điều kiện thì chọn một thời khóa trong ngày cũng được. Thời gian lựa chọn để thiền định vào buổi sáng hay buổi tối rất quan trọng đối với mỗi cá nhân bởi vì có người chỉ hành thiền kết quả vào buổi sáng hoặc ngược lại. Kinh nghiệm cho thấy những người còn sống đời sống thế tục thì hành Thiền vào buổi sáng sớm kết quả hơn, bởi vì buổi tối sau một ngày làm việc, thể xác còn mệt mỏi, tâm hồn lại bị vướng mắc bởi bao nhiêu chuyện lo nghĩ từ chuyện gia đình đến chuyện sở làm … rất khó định tâm.

  Ngoài ra, mỗi cuối tuần nên có một buổi hành lễ chung của những người trong nhóm; đây cũng là dịp để tự sám hối, trao đổi kinh nghiệm tu tập. Việc tu học sẽ tăng tiến nhanh chóng nếu ta có những bạn đồng tu, những thiện trí thức đúng nghĩa.

  Nghi thức hành thiền

  Hành giả ngồi xuống theo tư thế kiết già hay bán già. Điều chỉnh thế ngồi, lắc vai, lay chuyển thân thể chừng 5 lần, sửa xương sống cho ngay, chuẩn bị cho mình một thế ngồi thoải mái.

  Rải ba tiếng chuông.

  Lắng lòng thanh tịnh theo tiếng chuông ngân, hành giả thanh lọc nội tâm, tiêu trừ các tội chướng thân khẩu ý để bắt đầu bước vào nghi thức hành Thiền.

  1. Tịnh Pháp Giới và Tam Nghiệp Chơn Ngôn:

  ÁN LAM (21lần)
  Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ bà phạ, truật độ hám (3 lần)

  2. Tác Bạch Cúng Hương:

  (Có thể có những bài nguyện hương khác nhau, hành giả có thể tự chọn bài nguyện hương quen thuộc).

  Hương thơm giăng bủa
  Thánh đức tỏ tường
  Bồ Đề Tâm rộng chẳng suy lường
  Tùy chỗ phóng hào quang
  Lành tốt phi thường
  Dâng cúng Pháp trung vương

  NAM MÔ HƯƠNG CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT, MA HA TÁT. (3 lần).

  3. Đãnh lễ chư PHẬT, BỒ TÁT

  Nhất tâm đãnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A-Di-Đà-Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Thế Tôn. (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Quá Khứ Vô Lượng Ức Kiếp, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Quá Khứ Vô Lượng Kiếp, Chánh Pháp Minh Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Thập Phương Nhứt Thiết, Chư Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Hiền Kiếp Thiên Phật, Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật Thế Tôn (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Thần Diệu Chương Cú. (Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Quán Âm Sở Thuyết Chư Đà La Ni, Cập Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Tôn Pháp.(Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát.(Chuông, niệm 3 lần, 3 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát(Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Tổng Trì Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Thập Phưong Tam Thế, Nhứt Thiết Bồ Tát Ma Ha Tát (Chuông, 1 lạy).

  Nhất tâm đãnh lễ Ma HA Ca Diếp Tôn Giả, Vô Lượng Vô Số Đại Thanh Văn Tăng, Chư Lịch Đại Tổ Sư (Chuông, 1 lạy).

  4. Đại bi phát nguyện:

  (Nếu một nhóm hành thiền chung, người chủ trì sẽ dâng lời phát nguyện này, các thiền giả chỉ nhẫm đọc theo và lắng lòng suy nghĩ theo lời nguyện.)

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau biết tất cả Pháp.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được mắt trí huệ.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau độ các chúng sanh.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được phương tiện khéo.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau lên thuyền bát nhã.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm được qua biển khổ.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau được giới định đạo.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm lên non niết bàn.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con mau về nhà vô vi.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm,

  Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.

  Nếu con hướng về nơi non đao,

  Non đao tức thời liền sụp đổ.

  Nếu con hướng về lửa, nước sôi.

  Nước sôi, lửa cháy tự khô tắt.

  Nếu con hương về cõi địa ngục,

  Địa ngục liền mau tự tiêu tan.

  Nếu con hướng về loài ngã quỷ,

  Ngã quỷ liền được tự no đủ.

  Nếu con hướng về chúng Tu la,

  Tu la tâm ác tự điều phục.

  Nếu con hướng về các súc sanh,

  Súc sanh tự được trí huệ lớn.

  Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm (10 lần)
  (chuông, lạy)
  Xong tụng đọc:

  THẦN CHÚ ĐẠI BI
   

  Bình Luận Bằng Facebook

Chia sẻ bài viết đến mọi người