Edit Tags: Trì tụng với thời gian và bộ những loại kinh sám không nhất định có được không?

Multiple tags may be separated by commas.