Edit Tags: Hành nghề thầy bói, gạt người, gạt mình, tiền do gạt người mà có nghèo vẫn hoàn nghèo

Multiple tags may be separated by commas.